Äldreservicens uppgift i Raseborg är att stöda de äldre i olika
livsskeden, att erbjuda rätt slags tjänster vid rätt tidpunkt samt
främja ett aktiv liv. Målet är att bidra till en självständig vardag
och göra det möjligt att bo hemma så länge som det är ändamålsenligt,
tryggt och motsvarar personens egna önskemål.
Vi utgår alltid från människans egna behov och tankar om hur
han eller hon önskar ordna sitt liv.
Vår mångprofessionella personal stöder åldringar och hjälper
att stärka deras egna resurser. Vi har också ett nära samarbete
med föreningar, organisationer, församlingar och frivilliga för
att främja de äldres möjligheter att utöva olika slags aktiviteter.
Serviceutbudet kompletteras av de företag som producerar
omsorgs-, vård- och stödtjänster i staden.

 

 

 

SERVICEFORM

GENOMSNITTLIG

VÄNTETID 01.01.2017-16.10.2017

TILLÄGSINFORMATION
Bedömning av servicebehov

0-7 dygn vid icke brådskande fall

I brådskande fall görs bedömningen utan dröjsmål
Stöd för närståendevård Max 60 dygn Behandlingstiden från inkommen anhållan till utbetalningen
Vård i hemmets tjänster 0-1 dygn Vid akut akuta situationer får klienten tjänsten genast
Dygnet runt-boende 30 dygn  

UPPDATERAD 16.10.2017