Seniorrådgivningen gör förebyggande hembesök, hembesök som främjar välbefinnande. Syftet med hembesöket är att se över hur den äldre klarar sig i olika dagliga situationer. Samtidigt kartläggs hennes/hans allmänstillstånd.

 

Tillsammans med den äldre diskuteras alternativa sätt att hålla sig i skick med hjälp av kost, motion och egna aktiviteter. Den äldre sporras att använda sina egna resurser.

 

Den äldre får också information om vem man kan vända sig till och vilket slag av stöd och hjälp som står till buds i olika situationer.

 

Efter besöket kan det bli aktuellt att vända sig exempelvis till vård i hemmet, väntjänsten, socialservice, dagverksamhet, minnesrådgivning eller hjälpmedelscentralen.

 

Den som inte vill ha ett hembesök kan också komma till seniorrådgivningens kansli.

Hembesöken bygger på frivillighet och den som gör besöken har tystnadsplikt.

 

Hembesöken görs av seniorrådgivningen

tfn. 019 289 3133, vardagar kl. 8-11