NY LAG OM ENSKILDA VÄGAR

En helt ny Lag om enskilda vägar träder ikraft 1.1.2019 (författning nr 560/2018). På justitieministeriets web-sida Finlex.fi hittar man lagen i sin helhet på adressen: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180560.

Enligt den nya lagen upphör kommunernas vägnämnder och vägsektioner att existera fr.o.m. 1.1.2020. Lagreformen innebär inga förändringar beträffande kommunernas möjligheter att också i fortsättningen bevilja bidrag till enskilda vägar. De förrättningsärenden som handhafts av vägnämnderna d.v.s. grundande av väglag överförs från början av år 2019 till lantmäteriverket medan besvär över vägstämmors beslut avgörs av domstolarna. I Raseborg är det Lojo lantmäteribyrå resp. Vanda tingsrätt som handlägger dessa ärenden. Grundbesvär, d.v.s. efter den normala besvärstiden anfört besvär över olaga debitering avgörs dock av Helsingfors förvaltningsdomstol

I och med att vägnämnderna och –sektionerna indras, upphör också kommunernas rådgivningsansvar beträffande problem, som kan uppstå gällande enskilda vägar, förutom i frågor som gäller kommunens bidrag till väglagen.

Info gällande vägrätter och grundande av väglag kan fås från lantmäteriverket, tfn: 029 530 1120.

Suomen tieyhdistys r.y. kan även ge svar på kvistiga frågor via ett avgiftsbelagt servicenummer, tyvärr dock endast på finska. Närmare info: https://www.tieyhdistys.fi/ .

Rekommenderas också varmt Tieyhdistys´ årligen återkommande infodagar om enskilda vägar. Broschyr bifogas.

I den nya lagen nämns stadgandena gällande förvaltningen av enskild väg i kapitel 5, §§ 48 – 70.

Nedan sammanfattning av de väsentligaste förändringarna.

Förvaltningen av ett väglag:

 • Enligt § 49 kan väglag grundas vid förrättning eller vid en konstituerande stämma, som sammankallats av någon delägare. Samtliga delägare bör få möteskallelsen minst två veckor före sammanträdet (§ 61). Väglag kan också utvidgas, delas, sammanslås eller upplösas genom stämmas (stämmors) egna beslut utan förrättning (§ 63).
 • Om väglag grundats eller om det gjorts förändringar i väglagets sträckning utan förrättning, bör detta meddelas till lantmäteriverket. Beslut om grundande av väglag eller om ev. förändringar, får laga kraft först sedan anteckning om detta gjorts i fastighetsdatasystemet (lantmäteriverket).
 • Meddelande om förändringar gällande det verkställande organet bör ovillkorligen lämnas till lantmäteriverket (§§ 50, 54 57) . Det anses nämligen att ett väglag har fått myndighets meddelande när detta sänts till den person som i registret antecknats som kontaktperson, även om personen ifråga inte längre har någon ansvarsuppgift i väglaget.
 • Vägdelägare är skyldig att på eget initiativ meddela ev. ändringar av adressuppgifter (§50)
 • Väglaget bör till Trafikverkets Digiroad meddela viktbegränsningar, bommar, förbudsmärken och hastighetsbegränsningar (§ 50).
 • Ett väglag kan uppgöra egna stadgar (§ 51), som kan avvika från vad som bestäms i lagen om det i lagen uttryckligen nämns, att väglaget i sina stadgar kan besluta annorlunda. Som exempel kan nämnas frågan om hurudant verkställande organ väglaget skall ha, antalet bestyrelseledamöter (§ 53), stämmans tidpunkt eller kallelseförfarandet till stämma (§ 61). Väglaget kan också i sina stadgar besluta om att erbjuda delägarna andra tjänster än vägunderhåll – exempelvis sophantering (§ 52).
 • Väglagets verkställande organ skall också i fortsättningen utgöras av en syssloman eller en bestyrelse (§ 53), som väljs för högst 4 år. Bestyrelsen skall, om man inte i stadgarna beslutat annorlunda, bestå av 3 till 5 medlemmar. Om medlemmarna är tre, skall en ersättare utses. I lagen nämns, att om verkställande organet utgörs av en syssloman, kan en ersättare utses. Erfarenheten har dock klart visat, att det rekommenderas att en ersättare för sysslomannen alltid utses.
 • I nya lagen finns stadgande om sysslomannens eller bestyrelsens jäv (§ 55). Enligt denna paragraf och god mötespraxis kan man anse, att syssloman eller bestyrelse inte borde delta i behandlingen av verkställande organets redovisnings- och ansvarsfrihet vid stämman och absolut inte då det gäller avtal mellan medlem i bestyrelsen och väglaget gällande underhållet av väglagets väg.
 • Kallelse till stämma skall göras tidigast två månader eller senast två veckor före stämman. Kallelse görs skriftligt per post eller till e-postadress som sakägaren meddelat. Till stämma kallas förutom delägare också andra sakägare vars ärenden skall behandlas på stämman. Bör noteras, att i paragrafen nämns förbehållet, att kallelse sänds till dem vars adress är känd.

Ur kallelse till årsstämma bör framgå:

 • Tid och plats
 • var debiteringsländen finns till påseende
 • var verkställande organets protokoll finns till påseende
 • med tanke på väghållningen viktiga ärenden
 • Stadgandena om förfarande vid missnöje med beslut har ändrats drastiskt (§64):
  • Missnöje över stämmans eller verkställande organets beslut görs som ett ändringsyrkande riktat till stämman (tillställs verkställande organet)
  • Ändringsyrkande bör göras inom 30 dagar från det att beslutet fattats.
  • Om ändringsyrkande gäller verkställande organets beslut, kan verkställande organet själv behandla rättelseyrkandet.
  • Om rättelseyrkandet skall behandlas vid stämma, skall stämman sammankallas inom 30 dagar från delfåendet. Samma tidsfrist gäller om verkställande organet behandlar rättelseyrkandet.
  • Den som är missnöjd över stämmas beslut gällande rättelseyrkan, kan föra ärendet vidare som klandertalan till tingsrätten (jorddomstolen) för avgörande (§ 65). (Observera, att om man är missnöjd med beslut, gällande verkställande organs beslut om rättelseyrkan, bör ny rättelseyrkan riktas till stämman och inte till tingsrätten.)
  • Klandertalan till jorddomstol skall väckas inom 3 månader från den dag beslutet fattades.

Det bör noteras, att vid behandling vid tingsrätt, kan part åläggas att ersätta motpartens rättegångskostnader, t.ex. juristarvoden.

 • Väglaget kan genom enhälligt beslut bemyndiga utomstående aktör eller sammanslutning (t.ex. disponent eller annat väglag) att helt och hållet ta hand om väghållningen och förvaltningen av väglagets väg (§ 68). Detta bör dock göras på basen av särskilt avtal för högst 4 år och i avtalet bör finnas hänvisning till denna paragraf. Ett dylikt bemyndigande innebär att också väghållningsansvaret överförs på den utomstående avtalsparten och avtalsparten utövar all beslutsrätt som väglaget annars normalt har enligt lagen.

Övriga förändringar att notera:

 • Staten kan mot sin vilja åläggas att bli delägare om vägen i betydande grad används för allmän trafik till landsväg, eller till ett objekt som staten förvaltar.
 • Grundavgiften, som är lika stor för alla delägare och som är avsedd att motsvara väglagets administrativa kostnader, bör enligt § 37 kunna verifieras (ur bokslut)

Uppgifter om väglaget till

Lantmäteriverket:

 • väglagets kontaktuppgifter: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
 • För meddelande om grundande, utvidgning etc. av väglag finns för tillfället ingen e-blankett. Handlingarna kan scannas och skickas till : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Eller per post: Lantmäteriverket, Pb 84, 00521 HELSINGFORS.

Digiroad:

Raseborgs stad:

 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tekniska verket skickar ansökningsblanketter för ansökan om bidrag till de väglag som meddelat sina kontaktuppgifter

Info om domstolar:

       https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/sv/index/riita-asiat_1/maaoikeusasiat.html

       https://oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet/sv/index.html

 

________________

 

Meddelande om väglagets kontaktuppgifter

Meddelande om ändringar i väglagets kontaktuppgifter bör ges till staden och till lantmäteriverket.

Lantmäteriverket upprätthåller det officiella registret över de enskilda vägarna och väglagens kontaktuppgifter. Det är därför synnerligen viktigt att väglagen meddelar lantmäteriverket om ny syssloman eller ordförande för bestyrelsen.
Om det råder minsta tvekan om huruvida väglaget tidigare meddelat kontaktuppgifterna, rekommenderas att meddelande sänds för säkerhets skull.
Anmälan till lantmäteriverket kan göras via länken: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Staden skickar årligen ut meddelande om ansökningsförfarandet gällande stadens väghållningsbidrag åt de väglag vi har kontaktuppgifterna till.
Anmälan till staden om väglagets kontaktuppgifter kan sändas per e-post till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

_____

 

Vägsektionen

I Raseborg sköter samhällstekniska nämndens vägsektion de ärenden, som enligt Lag om enskilda vägar ankommer på kommunens vägnämnd. De viktigaste uppgifterna är:

 • Grundande av väglag för vägar, som annan än markägaren, på vars mark vägen sträcker sig, har i jordregistret registrerad rätt att färdas på. Anhållan om grundande av väglag kan av vägrättsinnehavare göras genom fritt formulerad ansökan till vägsektionen. Till ansökan bör bifogas karta över vägen. Ansökan behandlas vid förrättningssammanträde, till vilket vägsektionen kallar alla blivande väglagsmedlemmar. Vid förrättningen fastställs en vägenhetsberäkning som grund för delägarnas skyldighet att delta i kostnaderna för vägens skötsel samt utses syssloman eller bestyrelse för vägen.
 • Behandling av ändringsyrkande över vägstämmas beslut. Sakägare, som anser att vägstämmas beslut kränker hens rätt eller vägdelägarnas likställdhet, eller annars är lagstridigt, kan anföra besvär över beslutet. Yrkan på ändring av beslut kan inte göras i frågor som berör ändamålsenlighet, t.ex. val av entreprenörer, specifika vägskötselåtgärder etc. Besvärsskriften, samt kopia av justerat protokoll från stämman, bör vara vägsektionen tillhanda senast 30 dagar efter att stämmans beslut gjorts. Ur besvärsskriften bör preciseras vilket beslut man söker ändring i och motivering.
 • Beviljande av bidrag till enskilda vägar för vilka grundats väglag.

 

Principer för beviljande av bidrag till enskilda vägar samt beräkningsgrunder

Anhållan; vägbidrag

Anhållan; grundförbättringsbidrag

 

Vägbidrag 2018

I budgeten för år 2018 har reserverats 203 500 € att fördela som bidrag för underhåll och grundförbättring till enskilda vägar.

Tekniska nämndens vägsektion är det förtroendeorgan som beslutar om bidragen enligt de principer som nämnden fastställt. Fr.o.m. 2014 har man frångått principen om att beakta väglagens faktiska kostnader vid beräkning av bidragsbeloppen. I och med detta kan vägsektionen besluta om vägbidragen trots att väglagens bokslut inte är tillgängliga. Därför har tidpunkten för att ansöka om bidragen kunnat tidigareläggas, vilket många väglag efterlyst med tanke på budgetering och betalningsberedskap. Bidragen utbetalas dock först efter att protokoll och bokslut tillställts vägsektionen.

Den ändrade ansökningstidpunkten och beräkningssättet för bidragen medför inte att väglagen skulle behöva ändra sina verksamhets- och bokslutsperioder eller sina planerade och invanda mötestidpunkter.

Beträffande ansökningsförfarandet hänvisas till kungörelsen gällande vägbidragen.

 

Kungörelse 2018, enskilda vägar

 

Nyttiga länkar

Enhetsberäkning

Lantmäteriverkets anvisning för enhetsberäkning

Lantmäteriverkets anvisning för enhetsberäkning
(gammal svensk version)

Lag om enskilda vägar

Tieyhdistys

Statsbidrag för enskilda vägar