På sitt möte 14.1.2019 behandlade stadsstyrelsen bland annat förberedande av valen 2019 och ett antal tekniska ärenden.

Stadsstyrelsen behandlade förberedandet av riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet som kommer i vår 2019 och tillsatte 13 valnämnder. Valnämnderna och valbestyrelsernas mandattid är hela år 2019 och gäller riksdagsvalet, EU-valet och ett eventuellt landskapsval. Stadsstyrelsen godkände också valet av röstningsställen/vallokaler i Raseborg för år 2019. Information om röstningsområden med besöksadresser kommer att finnas på raseborg.fi i god tid före valen.

Stadens nya visuella identitet tillkännagavs stadsstyrelsen. Den nya visuella identiteten lanseras enligt planen den 15.1.2019. Den visuella identiteten är producerad av företaget Marker. I den nya visuella linjen ingår bland annat en ny logotyp, typsnitt samt mallar för broschyrer, planscher, visitkort mm. Den nya visuella linjen stöder och effektiverar stadens marknadsföring, kommunikation och brand.

 

Tekniska ärenden

I budgeten för år 2019 har ett anslag om 800 000 € reserverats för trafikarrangemang för den sk. utvecklingskorridoren på riksväg 25, i första hand för trafikarrangemang i Läpp. Anslaget ska aktiveras med ett separat beslut av stadsstyrelsen. För området ska det utarbetas en vägplan under februari-april 2019. Stadsstyrelsen beslöt att investeringsanslaget kan användas för vägplaneringen av Läppområdet.

Stadsstyrelsen antecknade planläggningsöversikten 2018 för kännedom och föreslår vidare att också stadsfullmäktige antecknar den för kännedom. Planläggningsöversikten hittas på https://www.raseborg.fi/bygga-och-bo/planlaggning/planlaggning

Stadsstyrelsen behandlade försäljningen av Fastighets Ab Knipnäs, den gamla sjukhusfastigheten i Knipnäs. Två anbud har emottagits och stadsstyrelsen beslöt att befullmäktiga stadsdirektören för att fortsätta förhandla kring anbuden.

Fritidstomterna i Svartå vid Lojosjön säljs så att Kalvik I säljs till Teemu och Laura Korpela för 77 000€ och Kalvik II säljs till Arto Kurkinen för 79 000€.

Fastigheten Villa Ormnäs har varit till försäljning bl.a. på huutokaupat.com. Anbudsgivare med det högsta anbudet har skriftligen tagit tillbaka sitt anbud. Förhandlingar med den andra högsta anbudsgivaren har skett under hösten. Stadsstyrelsen har beslutat att Villa Ormnäs med byggnader säljs till Mikael Rentto för 334 500€.

Stadsstyrelsen har också beslutat att sälja Bromarvhemmet (710-509-1-17) till Mean-Team Oy för 327 000€.

 

Motioner
Ett antal motioner har varit på beredning och behandlats av bland annat tekniska nämnden. Man har exempelvis svarat på motionen av Jan-Mikael Ekholm m.fl: (”Strandpromenad/strandstig mellan Ormnäs småbåtshamn och Knipnäs strand”) genom att göra upp en parkplan för byggandet av en friluftsled till Jägarbackens område.
Angående motionen gällande busskurer i Raseborg (Mikael Nylund m. fl.) har man föreslagit att stadens kollektivtrafikansvariga skulle ta ansvaret för projektet och att en arbetsgrupp sammanställs.