Den grundläggande utbildningen i Raseborg är en tvåspråkig organisation som i sin verksamhet befrämjar kontinuitet i utbildningen och ett livslångt lärande. Målet är att erbjuda kvalitativ undervisning och verksamhet i en trygg och pedagogiskt relevant undervisningsmiljö. Verksamheten ska fostra till sund självkänsla, goda kunskaper och färdigheter, samt ge beredskap för vidare studier och arbetsliv i en ständigt och snabbt föränderlig värld.

I verksamheten betonas samverkan, tvåspråkighet, samarbete och tolerans. Trots att verksamheten är uppdelad på två avdelningar är strävan att ordna utbildning och fostran jämlikt mellan de olika stadsdelarna och språkgrupperna.

 

Skolorna

I Raseborg verkar 12 svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen: Billnäs skola (åk 1-6), Bromarv skola (åk 1-6), Ekenäs högstadieskola (åk 7-9), Höjdens skola (åk 1-9), Karis svenska högstadium (åk 7-9), Katarinaskolan (åk 1-6), Pojo kyrkoby skola (åk 1-6), Seminarieskolan (åk 1-6 och klasser för undervisning i enlighet med verksamhetsområden åk 1-9), Snappertuna skola (åk 1-6), Svartå skola (åk 1-6), Västerby skola (åk 1-6) och Österby skola (åk 1-6).

Undervisningschef Maj-Len Engelholm är avdelningschef för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.


De finskspråkiga skolorna är 7 till antalet: Fiskarin koulu (åk 1-6), Kiilan koulu (åk 1-6), Kirkonkylän koulu (åk 1-6), Klinkbackan koulu (åk 1-6), Mustion koulu (åk 1-6), Hakarinteen koulu (åk 1-9) och Karjaan Yhteiskoulu (åk 7-9).
Ekparkens sjukhusskola (1-9) är tvåspråkig.

Undervisningschef Jukka Hautaviita är avdelningschef för den finskspråkiga grundläggande utbildningen.

Raseborgs skolor använder Wilma. Primus www-anslutning Wilma är en kanal för kommunikation mellan skolan och hemmet. Via Wilma får vårdnadshavarna information om sina barns skolgång och om olika evenemang i skolan. Läraren för in resultat prov, planer för lärande, följer upp elevens frånvaro och sköter information och kommunikation med elever och vårdnadshavare. I Wilma kan både vårdnadshavare och elever alltså följa upp prestationer, läsa notiser och kommunicera med lärare.

I Raseborg finns också Mikaelskolan som är en 9-årig privat svenskspråkig Steinerskola.

 

Ny läroplan 2016 för den grundläggande utbildningen

Läroplanen för den grundläggande utbildningen är en del av styrsystemet för den undervisning som ges i grundskolorna. Läroplanen är ett strategiskt och pedagogiskt verktyg som styr undervisningen och skolarbetet i stadens grundskolor. Bildningsnämnden fastställde 8.3.2016 Läroplan för den grundläggande utbildningen i Raseborg. I den nya läroplanen fokuseras på utvecklingen av verksamhetskulturen i skolorna. Samverkan och helhetsundervisning, mångsidiga arbetssätt och elevernas delaktighet, samt mångsidig kompetens som mål för elevernas lärande är i fokus i läroplanen.

Under fliken "Läroplan" till vänster i balken finns ytterligare information och länken till läroplanen.

 

Tre nivåer av stöd för lärande

Förändringarna i lagen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen stärker elevens rätt till tidigt, systematiskt och förebyggande stöd för lärandet. Ändringarna innebär att man frångår det tidigare systemet med allmänundervisning och vid behov överföring av en elev till specialundervisning. I stället ordnas stödet för elevens lärande i de tre formerna allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Stöd i form av intensifierat eller särskilt stöd förutsätter en bedömning respektive en utredning av elevens lärare. För att en elev ska omfattas av det särskilda stödet ska ett förvaltningsbeslut fattas.

Du kan läsa mer under fliken Stöd för lärande och elevvård i balken till vänster.


Elevvård

 

Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala hälsan, förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen.

Från och med 1.8.2014 tillämpas lagen om elev- och studerandevård i skolornas elevvårdande arbete. Elevvårdsarbetet beskrivs i läroplanen som reviderats inför augusti 2014. Du kan läsa mer under fliken Stöd för lärande och elevvård i balken till vänster.

I skolorna arbetar sex skolkuratorer. Deras ansvarsområden är följande:

 

Åsa Olin, tfn 019 289 2160
skolor: Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola
förskolor: Björkebo, Båssaboda, Langansböle, Rasebo, Skogsgläntans förskola

Maija Veskoniemi tfn 019 289 2164, 044 760 2323
skolor: Fiskarin koulu, Hakarinteen koulu, Kirkonkylän koulu, Klinkbackan koulu och Karjaan lukio
förskolor: Fiskarin, Pinjaisten, Pohjan och Röllit esikoulu

Karin Björklöf, tfn 019 289 2165
skolor: Katarinaskolan, Karis svenska högstadium och Svartå skola
förskolor: Kila, Labyrintens, Sandbo, Solbacka och Svartå daghem

Eva-Maria Wadenström, tfn 019 289 2161 (vikarie för Marina Järviö)
skolor: Bromarv skola, Höjdens skola, Karis-Billnäs gymnasium och Ekenäs gymnasium
förskolor: Bromarv och Solglimtens daghem

Sari Soininen, tfn 019 289 2162
skolor: Kiilan koulu, Karjaan yhteiskoulu och Mustion koulu
förskolor: Kiilan, Labyrintin och Mustion esikoulu

Kenneth Carlberg, tfn 040 187 2409, 019 289 2155
skolor: Billnäs skola, Snappertuna skolan, Pojo kby skola, Västerby skolan och Österby skola
för skolor: Billnäs, Pojo, Rosengården, Tunabo, Västerby och Österby daghem

Axxell utbildning Ab: Ulla Sontag-Himmelroos tfn 044 739 7449 och tf kurator Katrina Österman tfn 019 289 2158 (vikarie för Mathilda Karell).