Från och med 1.8.2014 tillämpas lagen om elev- och studerandevård i skolornas elevvårdande arbete. Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Målet är att skapa en sund, trygg och säker inlärnings- och uppväxtmiljö, att värna om den mentala hälsan, förebygga utslagning och främja välbefinnandet i skolgemenskapen.

 

Elevvården
• hör till alla som arbetar i skolan samt till de myndigheter som ansvarar för elevhälsotjänster,
• genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren,
• innebär både kollektivt stöd, men även individuellt stöd i enlighet med det arbete som ingår i den gemensamma elevvården,
• ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete mellan bildningsväsendet och stadens social- och hälsovårdsväsende.

 

Elevvårdens uppgift är att
• som en del av verksamhetskulturen i skolan utveckla en inlärningsmiljö som stödjer välbefinnandet och stärker skolgemenskapen.,
• främja en positiv interaktion och en atmosfär av inbördes omsorg,
• vid behov ingripa i problemsituationer,
• utveckla, följa upp och utvärdera välbefinnandet i hela skolgemenskapen,
• följa upp varje elevs helhetsmässiga välbefinnande och att vid behov i samarbete med vårdnadshavaren stödja eleven och ingripa i eventuella förändringar i välbefinnandet,
• sörja för att behov i anslutning till elevens individuella växande, utveckling och hälsa beaktas i skolans vardag.

 

Raseborgs elevvårdsteam är en styrgrupp som handhar planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av elevvårdsarbetet och elevhälsotjänsterna i staden som helhet.

Det gemensamma elevvårdsarbetet handhas inom elevvårdsgrupper som finns i alla skolor. Elevvårdsgruppens uppgift är att planera och genomföra verksamhet i förebyggande syfte till stöd för att främja välbefinnande och garantera tryggheten och säkerheten för alla i skolsamfundet.

Den individuella elevhälsan sköts i första hand inom ramen för de skolhälsovårds-, skolkurators- och psykologtjänster som står till buds i staden. Till stöd för enskilda elevers välbefinnande tillsätts vid behov expertgrupper, vars medlemmar är de sakkunniga som man tillsammans med eleven och i regel vårdnadshavaren kommit överens om att ska handha elevens ärende.

 

Elevvårdsarbetet beskrivs i den Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Raseborg (2016). Länken till läroplanen finns under fliken "Läroplan". På skolornas hemsidor finns information om och kontaktuppgifter till elevvårdspersonalen och till den personal som ansvarar för elevhälsotjänsterna i respektive skola.