Med personlig assistans avses enligt 8 c § handikappservicelagen den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet:

1) i de dagliga sysslorna

2) i arbete och studier

3) i fritidsaktiviteter

4) i samhällelig verksamhet samt

5) i upprätthållande av sociala kontakter

 

Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt handikappad att göra sina egna val när det gäller funktioner som avses ovan.

Personlig assistans är inte sjukvård, övervakning eller vård och omsorg. För klientens behov av hälso- och sjukvård ansvarar vård i hemmet. Service och stöd för äldre ordnas i första hand på basen av socialvårdslagen, via Raseborgs äldreomsorg.

För att bli beviljad personlig assistans förutsätts ett gravt handikapp. När det gäller att ordna personlig assistans anses som gravt handikappad den som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de dagliga sysslorna, och behovet av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande.

Behovet av hjälp ska vara nödvändigt och fortlöpande. Med detta avses dels ett till sin omfattning stort hjälpbehov som är av fortgående natur, dels hjälpbehov av mindre omfattning som dock förekommer upprepade gånger och där klienten oundgängligen behöver hjälp.

För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera assistansens innehåll och sättet att ordna den.

 

Personlig assistans beviljas i allmänhet inte för ordnande av närståendevårdares rätt till lagstadgad ledighet.

I Raseborg ordnas den personliga assistansen på olika sätt:

  • · som köptjänst av en serviceproducent som staden har valt i konkurrensutsättningen eller
  • · enligt arbetsgivarmodellen, där den gravt handikappade/ svårt funktionshindrade fungerar som arbetsgivare till sin assistent. Raseborgs stad ersätter kostnaderna för assistentens lön och övriga lagstadgade arbetsgivaravgifter.

    Raseborgs stad ordnar personlig assistans i första hand genom den s.k. arbetsgivarmodellen.

 

Ansökningsblanketten för personlig assistans hittar du här: doc Ansökan om handikappservice