Lagen om specialomsorg gäller för dem som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte med stöd av någon annan lag kan få den service de behöver. Syftet med specialomsorgerna är att hjälpa en person som avses i 1 mom. Lag angående specialomsorger, att reda sig i det dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra honom den vård och omsorg av annat slag som han behöver. Staden erbjuder service  för personer som har rätt till specialomsorg.

 

Specialomsorgen handhas av Kårkulla samkommun och ETEVA kuntayhtymä i samråd med kommunen. För personer med utvecklingsstörning finns följande serviceformer:

 • handlednings- och rådgivningstjänster
 • dagverksamhet
 • boende
 • öppenvårdstjänster
 • anstaltsvård

Då handikappservicen får en skriftlig ansökan så görs det upp en serviceplan tillsammans med sökande och en bedömning av servicebehovet så att på så sätt kunna sammanställa en så väl fungerande service helhet som möjligt. Processen ser ut såhär: 

 1. Ansökan (doc Ansökan om handikappservice)
 2. Kontakt till klienten från handikappservicen
 3. Uppgörandet av serviceplan och genomgång av service
 4. Kontakt till serviceproducent
 5. Servicen påbörjas
 6. Servicen följs upp regelbundet

 

Se även:

Kårkulla

ETEVA