”I enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen ordna serviceboende för en person med svår funktionsnedsättning som behöver rikligt med hjälp för att klara de funktioner som hör till normal livsföring, men ändå inte behöver anstaltsvård.”

När det gäller att ordna serviceboende, anses som gravt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor och som inte är i behov av fortlöpande institutionsvård.

Serviceboende för gravt handikappade personer kan genomföras i klientens eget hem, i ett servicehus eller i någon annan boendeenhet.

 

Till serviceboende hör tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga för den gravt handikappade i det dagliga livet. Sådana tjänster kan bestå av hjälp med funktioner som hänför sig till boendet, såsom möjligheter att förflytta sig, påklädning, personlig hygien, mathushållning och städning av bostaden samt de tjänster som behövs för främjande av invånarens hälsa, rehabilitering och trivsel.

Service i samband med serviceboende är avgiftsfri. Klienten betalar själv hyran, måltider och andra kostnader för det dagliga livet.

Då man utvärderar behovet av serviceboende gällande äldre personer strävar man efter att skilja mellan gravt handikapp och ökat behov av service på grund av normalt åldrande. Serviceboende för äldre personer med nedsatt funktionsförmåga p.g.a. bl.a. åldersrelaterade sjukdomar ordnas med stöd av annan lagstiftning inom social- och hälsovården.

 

 

Ansökningsblanketten för serviceboende hittar du här: doc Ansökan om handikappservice