Ärende: Anmälan enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Loud’n Live Promotions Ab

Anmälan gäller friluftskonsert vid Bulevarden 16–18 i Karis (ängen nedanför gamla stadshuset), lö. 29.6.2019 kl. 12–18 (soundcheck), kl. 18–1:30 (konsert). Fre. 28.6 soundcheck kl. 15–18.

Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Destia Oy

Anmälan gäller reparation av Grännäs bro, Skarpkullavägen, 20.5. – 31.7.2019.

Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller, Destia Oy

Anmälan gäller reparation av tunneln under riksväg 25 vid Tammet, 15.4. – 30.6.2019.

12.4.2019

Malmkulla affärsområde, detaljplaneändring anhängiggörs 15.4.2019 och planutkastet finns till påseende under tiden 15.4 – 15.5.2019.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av stadsdelscentrumet Karis i Raseborg, mellan Första gränd och Hangövägen i Malmkulla företagsområde.

9.4.2019

Förslag till stranddetaljplan för Horsö finns offentligt till påseende på stadens hemsida www.raseborg.fi och på planläggningsenheten Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 9.4. – 10.5.2019.

Nylands avfallshanteringsmyndighet kungör beredningen av transportbeslutet för avloppsslam. Bifogade kungörelse och bakgrundsmaterial ska vara till påseende under tiden 5.4-.4.5.

pdf Kungörelse- Kuulutus

pdf Åsikt om transportsystemet för avloppsslam

 

8.4.2019

Förslag till ändring av detaljplan för Järnvägsgatan – Liljedahlsgatan finns offentligt till påseende på stadens officiella anslagstavla www.raseborg.fi och på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 8.4 – 10.5.2019.

Raseborgs stads tekniska sektor lediganslår följande tjänst: tjänsten som Chef för administrativa tjänster, avdelningen för administrativa tjänster för tekniska sektorn

Chefen för administrativa tjänsterna på tekniska sektorn fungerar som avdelningschef för administrativa avdelningen, första placeringsorten är stadshuset i Ekenäs. Ifrågavarande tjänst besätts tillsvidare.
För tjänsten tillämpas prövotid. Den som blir vald ska presentera ett godtagbart hälsointyg för lämplighet till uppgiften.

Dag för givande av beslut: 27.3.2019

Anmälan gäller nationell asfalt-rallysprint-biltävling vid Horsbäcks industriområde 28.04 2019. 

Beslutet ges 25.3.2019

SÖKANDE                        Garantiföreningen för Vikby Skjutbana rf

ÄRENDE                           Miljötillstånd för befintlig utomhus belägen skjutbana.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd har 13.3.2019 § 44 beslutat att bevilja miljötillstånd för skjutbaneverksamhet på fastighet 710-595-2-77 i Vikby, Tenala.

21.3.2019

Raseborgs stadsfullmäktige har vid sitt sammanträde 11.3.2019 § 14 godkänt detaljplan för 9 stadsdelen Skällargård.