Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 311/2019 av 16.8.2019 beslutat, att de av regionförvaltningsverket 23.12.2015 och 2.2.2018 till staben för Försvarsmaktens logistikverk beviljade miljötillstånd Nr 340/2015/1 och 17/2018/1 avskrivs samt godkänt planen för avslutande av verksamheten.

Kungörelsen i sin helhet : pdf Kungörele Dragsvik

och beslutet: pdf Beslut-Päätös Dragsvik

16.8.2019

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande planer i kraft med denna kungörelse:

Tallkulla, stranddetaljplan (stadsfullmäktige 20.5.2019 § 45)

Järnvägsgatan – Resecentrum, detaljplan (stadsfullmäktige 20.5.2019 § 46)

Lindersvägens underfart, detaljplan (stadsfullmäktige 3.6.2019 § 66)

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 16.8.2019 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslut om tillståndet och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, Ekenäs

Anmälare     Karis och Pojo jaktföreningar

Ärende         Anmälan om verksamhet vid småskalig skjutbana.

Plats för verksamheten

Sjösängsvägen 342, fastighetsnummer 710-706-1-20

Beskrivning av verksamheten

Det är fråga om en befintlig bana, som funnits på nuvarande plats sedan 1991. Inga förändringar i verksamheten är planerade.

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 14.8.2019 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslut om tillståndet och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, Ekenäs

KUNGÖRELSE
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på grund av gruvlagen (621/2011) 8.8.2019 godkänt följande förbehållsanmälan:


Mer information Den som gör förbehållet: Kuovila Limestone Oy
Tillståndsbeteckning: VA2019:0020
Förbehållsområdets läge: Raseborg
Förbehållet upphör att gälla: 7.2.2021

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärstiden utgår 9.9.2019. Beslutet hålls framlagt på Tukes kontor i Rovaniemi (Valtakatu 2), på Tukes webbplats (https://tukes.fi/paatoksetja-kuulutukset/varauspaatokset ) och i kommunala ämbetshuset för området (Raseborg, Raseborgsvägen 37).

Närmare anvisningar för att söka ändring framgår av besvärsanvisning bifogad till
beslutet. Beslutet här: pdf Tukes beslut 8.8.2019

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tfn 029 5052 166

Raseborgs stad söker en specialtandläkare inom ortodonti eller motsvarande erfarenhet (1 tjänst).

Raseborg är en vidsträckt, naturskön tvåspråkig stad med svensk majoritet och ca 27 600 invånare. Kommunen har flera verksamhetspunkter för tandvård. Vi har patientdatasystemet Effica och digitaliserad röntgen.

Närings-, trafik och miljöcentralen i Egentliga Finland

Ärende: Byggande av en fiskväg förbi Koski kraftverk i Kiskonjoki, Salo

Läs hela kungörelsen här Kungörelse fiskeväg Koski kraftverk, Kiskonjoki

Sökande:Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

Ärende: Byggande av en fiskväg förbi dammen Hålldam i Kiskonjoki, Salo

Läs hela kungörelsen här Kungörelse Hålldam i Kiskonjoki

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2001 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område.

Läs kungörelsen i sin helhet här: Uppbåd 2019

Sökande: Metsähalllitus

Ärende: Utvidgning av Jussarö utfärdshamn och kvarhållande av brygga, Raseborg

Läs kungörelsen här: Utvidgning av jussarö utfärdshamn