NTM-centralen i Egentliga Finland har granskat klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Raseborgs stads område i enligthet med 2 a kap. 10 a-d § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen. Bifogat kungörelsen: pdf Kungörelse gällande kartläggnig och klassificering av grundvattenområden 

samt bilagan pdf Ändrad avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Aikola och Koski

Raseborgs stad