Stadsstyrelsen fortsatte behandla budgeten för år 2019 och föreslår till stadsfullmäktige att budgeten 2019 och ekonomiplanen 2019–2021 godkänns. Styrelsen behandlade också ett antal tekniska ärenden och godkände förslaget till stadens utlåtande till Nylands plan 2050-utkastet.

Stadsstyrelsen utsåg representanter för uppvaktningar vid hjältegravarna på självständighetsdagen i Ekenäs, Snappertuna, Tenala, Bromarv, Karis, Svartå och Pojo. Göran Karlsson representerar staden på I samma båt rf:s höstmöte och Harry Yltävä på samkommunen Etevas samkommunstämma.

Kollektivtrafik

I och med att övergångstiden för stöd av kollektivtrafik via biljetter stegvis upphört har olika busslinjer på stadens område varit nedläggningshotade. Raseborgs stad har via upphandling säkerställt kollektivtrafiken via upphandlingar under året. Nuvarande avtal går ut 31.12.2018. För att säkerställa nuvarande servicenivå på kollektivtrafiken befullmäktigade stadsstyrelsen stadens tjänstemän att upphandla busstrafik på de linjer som finns nämnda i beredningen för perioden 1.1.-16.8.2019.

Tekniska ärenden

Två tekniska ärenden gällande planläggning sänds för vidare behandling till stadsfullmäktige. Styrelsen föreslår för stadsfullmäktige att planläggningsprogrammet för åren 2019-2023 godkänns och att ett planläggningsinitiativ av Bostads Ab Slottsbacken förkastas. Med initiativet strävar man efter att möjliggöra en ny färdselförbindelse genom Slottsbackens fornminnesområde till initiativtagarens tomt.

Motioner

Den samlingspartistiska fullmäktigegruppens motion remitterade stadsstyrelsen för beredning till stadens ledningsgrupp. Motionen föreslår att alla tjänster inom stadens hela förvaltning ska behandlas i stadsutvecklingssektionen innan de besätts eller omändras och behandlas i stadsstyrelsen.

Petri Palins motion sänds för beredning till tekniska nämnden. Motionens undertecknare föreslår att en lättrafikled anläggs mellan Fiskars centrum och Antskog.