En enskild kommuninvånare kan påverka hur kommunens ärenden sköts och dess beslutsfattare på olika sätt. Ett sätt att delta och påverka är att följa med beslutsfattandet. Förutom att rösta i val kan kommuninvånarna ge respons, skicka frågor och förslag till förtroendemännen och tjänstemännen samt delta i olika informations- och diskussionstillfällen som gäller kommunala frågor. Kommuninvånarna kan även framlägga initiativ i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Likaså kan kommuninvånarna via invånarenkäter och referensgrupper ge sina åsikter i ärenden som berör kommunen.

Stadens föredragningslistor och protokoll är offentliga förutom det som behandlas i personalsektionen eller klientsektionen samt individärenden. Varje kommuninvånare kan bekanta sig med det som är offentligt. Föredragningslistorna publiceras på internet före respektive verksamhetsorgans möte. Man kan också påverka beslutsfattandet via olika föreningar, organisationer och partier.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621) och dess 13 paragraf kan man begära om att få ta del om innehållet i en myndighetshandling. Uppgifterna ur en offentlig handling skall ges så snart som möjligt, dock senast inom två veckor efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om någon annan därmed jämförbar omständighet gör att det krävs specialåtgärder eller större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet, skall ärendet avgöras och uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut inom en månad efter att myndigheten har mottagit en begäran om att få ta del av handlingen.

Hur man ska gå till väga för att överklaga ett beslut som fattats av kommunala myndigheter beror på hurdant beslut det är frågan om. Är man missnöjd med ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, ska man anföra kommunalbesvär, vilket betyder att man söker ändring i beslutet hos förvaltningsdomstolen. 
När det gäller beslut av andra kommunala myndigheter än fullmäktige, ska man alltid först framställa ett rättelseyrkande till myndigheten i fråga. När myndigheten sedan har meddelat sitt beslut med anledning av rättelseyrkandet, kan man söka ändring i detta beslut hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.
Därtill innehåller speciallagstiftningen bestämmelser om överklagande.

 

Beslutsfattandet i Raseborg
Staden har en ny förtroendeorganstruktur från och med år 2013. Organstrukturen och kontaktuppgifter till stadsfullmäktiges medlemmar hittar du här.

Stadens föredragningslistor och protokoll finns här.