Vi arbetar med att göra Raseborg till en barnvänligare kommun! För närvarande jobbar en arbetsgrupp med att lotsa modellen för Barnvänlig kommun vidare inom staden. Arbetet görs tillsammans med alla stadens enheter genom att samla idéer och material som har en koppling till personer under 18 år, med andra ord barn och unga.

Arbetsgruppen består av Charlotte Lindh, Maria Eriksson, Sirpa Huusko, Leena Kankaanpää, Reino Kärkkäinen, Maj-Britt Malmen, Tanja Konttinen, Sandra Ahtola, Petra Baarman 

Kontakta arbetsgruppen via e-postadressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Närmare information finns på UNICEFs hemsida om barnvänlig kommunmodell (information endast på finska).


Projekt och modeller som för Raseborg mot en barnvänlig kommun:

 

Raseborgs ungdomsfullmäktige

Raseborgs ungdomsfullmäktige består av 15 medlemmar i åldern 12-18. Mandatperioden är ett år och fullmäktige väljs av ungdomsparlamentet. Politiskt och religiöst obundet. Påverkar ärenden som är viktiga för unga.

pdf Ungdomsfullmäktige-Nuorisovaltuusto

 

Examensarbete
Martina Schrey-Westerlund studerar hälsofrämjande inom masterprogrammet i Arcada och skriver sitt examensarbete för Raseborgs stad som barnvänlig kommun.
Arbetet tar sin utgångspunkt i att barnet har rätt att höras i ärenden som berör dem. Modellen för en barnvänlig kommun betonar dessutom att påverkningsmöjligheterna bör granskas så att barn i alla åldrar har möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattandet. Arbetet fokuserar på små barn (0-6 år) och undersökningen görs bland daghemspersonalen i Raseborgs stad. I studien görs en kartläggning över faktorer i barnets livsmiljö som har en inverkan på barnets hälsa och välfärd. Därefter görs en granskning över hur barnet kunde höras i dessa frågor och vad delaktighet i beslutsfattandet innebär för ett litet barn. Arbetet beräknas vara färdigt våren 2016.

 

Välfärdsplan
Kommunen skall göra upp en välfärdsplan över kommunens verksamhet för att främja barns och unga personers välfärd. Planen skall godkännas i stadsfullmäktige och ses över minst vart fjärde år 12§ i barnskyddslagen. Med hjälp av planen styrs, leds och utvecklas arbetet för barns, ungdomars och familjers välfärd i kommunen. Innehållet i planen är omfattande och gäller barns och ungdomars uppväxtförhållanden, förebyggandet av olägenheter, stöd till föräldraskapet samt servicen till barn och ungdomar överhuvudtaget. De centrala tyngdpunkterna och målsättningarna för välfärdsplanen bör överensstämma med kommunstrategin. I arbetsgruppen finns representanter för rådgivningsverksamheten, dagvården, undervisnings-, kultur-, biblioteks- ungdoms- och idrottsväsendet, studerandehälsovården, tekniska centralen, mentalvårdstjänsterna, sysselsättningstjänsterna, barnskyddet och vuxensocialarbetet, handikappservicen och invandrartjänsterna. Programmet uppdateras för den återstående fullmäktigeperioden 2016-2017 under hösten 2015.

 

Barnens skejtpark
När det blev klart att Raseborgs stad förverkligar en skejtpark var det också lika klart för tjänstemännen att inkludera barnen, användarna, från första stund i planeringen. Den första öppna träffen på ungdomsgården i Ekenäs med skejtare våren 2014 resulterade i att landskapsarkitekt Janne Saario kontaktades för att planera parken. Han var skejtarnas val. Då var det också viktigt att välja honom så att det genast märktes att det har betydelse att skejtarna aktivt deltar.

Den andra likaså öppna träffen på ungdomsgården i Karis med Janne Saario resulterade i att skejtparken fick den stil och utformning som den nu färdigt planerade parken har. Under processens gång har också skisser lagts ut på en öppen facebook-grupp och där kunnat kommenteras av alla intresserade.
Det här kan fungera som ett exempel på hur staden kan leva upp till UNICEF:s byggklossar, speciellt byggkloss 3 och 4:
- Barnen kan delta i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av tjänster som är avsedda för dem
- Barnen kan delta i planeringen och utvecklingen av det offentliga rummet

Själva initiativet till en skejtpark kommer från det öppna forum som ordnas varje år i Raseborg, Ungdomsparlamentet. Där väljs också stadens ungdomsfullmäktige som drivit på frågan. Det överensstämmer med byggkloss 5 och 6:
- Barnen kan påverka ärenden som är viktiga för dem själva
- Barnen kan delta i medborgarverksamheten
Det har varit ett nöje att få jobba med barnen, ungdomarna och unga vuxna kring den här frågan. Samtidigt säkerställer vi att skejtparken blir en plats där användarna vill vara, det blir barnens skejtpark.